TTW ส่งมอบน้ำใจสู้ภัย COVID – 19 สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ให้บริการ

11 พฤษภาคม 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่มสะอาด TTW จำนวนกว่า 70,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เพื่อให้สังคมได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภค

เนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้โรงพยาบาล ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือทางด้านสิ่งของเครื่องใช้ และ สิ่งอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำดื่มสะอาดที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคในสถานการณ์เช่นนี้ จึงได้นำน้ำดื่ม TTW ที่มีคุณภาพและใสสะอาดส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิเช่น โรงพยาบาลสนามชั่วคราวสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สถานสงเคราะห์เด็ก และคนชรา จ.นครปฐม และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไปแล้วจำนวนกว่า 70,000 ขวด เพื่อให้หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้อุปโภคบริโภค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

TTW ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตทั่วประเทศ ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน