TTW สนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือชาวบ้านตำบลบางระกำ

03 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ สนับสนุนน้ำประปาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม