TTW ร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

20 September 2022

วันที่ 20 กันยายน 2565 บริษัท ทีทีดับบลิวจำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยภายในงานบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนได้กล้าแสดงออกพร้อมให้ความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิล โดยมีคุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว ร่วมเปิดงานในพิธีและเป็นตัวแทนในการมอบของรางวัลในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน

ชุดรีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติก TTW

TTW ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังความมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม สร้างความร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ ตามคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติสืบไป