TTW ดูแลสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ร่วมส่งมอบการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้กับโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

18 March 2019