กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จังหวัดปทุมธานี

19 July 2019

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียนในด้านโภชนาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่บริการ