กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และคุณค่าองค์กรที่มุ่งเน้นความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร

ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำดิบ การผลิตน้ำประปา และการบำบัดน้ำเสีย

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ

เพราะ “น้ำคือชีวิต” และน้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำประปา บริษัทฯ จึงต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้แนวคิด 3R x 3 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรระยะยาว

ต้นน้ำ

การรักษาผืนป่าที่มีอยู่ให้ดีที่สุด (Reserve)

การบูรณาการความคิดร่วมกันและสอดคล้องกันในการรักษาต้นน้ำ (Rethink)

ปลูกป่าเพื่อให้ได้ผืนป่าและต้นน้ำอย่างแท้จริง (Redo)

กลางน้ำ

การปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Reengineer)

การลงทุนใหม่ (Reinvest)

การให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ทุกภาคส่วน (Reeducate)

ปลายน้ำ

ลดการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน (Reduce)

นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำและทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (Reuse)

ผลิตน้ำขึ้นมาใหม่อีกครั้งและดูแลรักษาไว้อย่างดีที่สุด (Recycle, Reclaim)

4. การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ต้องการยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility ) ให้เป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (CSV : Creative Shared Value) โดยมุ่งเน้นประเด็นทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญขององค์กรในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นสำคัญ ซึ่งจะได้มาซึ่งความสามารถในการสร้างผลกำไรระยะยาวและความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน