การตอบสนองเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามข้อมูลประเด็นความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 15 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากบริษัทที่ได้รับการประเมินในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งหมด 21 บริษัท และอยู่อันดับที่ 27 ในดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Coporate SDG Index) จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 124 บริษัท

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (21 บริษัท)

1. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยออยด์ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
18. การไฟฟ้านครหลวง
19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
21. การประปานครหลวง


บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นความยั่งยืนในมุมมองของตัวชี้วัดหลักทางธุรกิจ (Key Business Indicators) ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 31.8 เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดทั้งหมดที่แนะนำให้เปิดเผย