เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ปี 2559 บริษัทฯ ได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปี 2560 บริษัทฯ ได้นำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Corporate SDG Index) จากสถาบันไทยพัฒน์ สรุปว่า บริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 15 จาก 21 บริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) และอยู่อันดับที่ 27 จาก 124 บริษัท ที่ได้รับการประเมินดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Coporate SDG Index)
ผู้นำจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน 193 ประเทศ จะลงมติรับรอง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2016-2030) มี 17 เป้าหมายได้แก่