พนักงานผลิต (ประจำ นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง / ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐม) : 1 ตำแหน่ง
15 มีนาคม 2561
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม, หรืองานที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์และเครื่องกล
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะระบบท่อส่ง-จ่ายน้ำ
 • มีความรู้ การวางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีทักษะการใช้ Computer ที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานในส่วนของงานด้านวางแผนงานก่อสร้างทั้งงานก่อสร้างใหม่ งานก่อสร้างเพิ่มเติม และงานรื้อย้าย ทั้งในส่วนงานโครงสร้าง และแนวท่อประปาที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยประสานงานร่วมกับส่วนโรงกรองน้ำ
 • Project Control รวมถึงงานตรวจสอบความก้าวหน้างานและงานเอกสาร Payment
 • งานประสานงานกับหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท ,อำเภอ, เทศบาล,อบต และหน่วยราชการนอกพื้นที่ เช่น กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกก่อสร้าง
 • สนับสนุนงานโครงการของบริษัทฯ เช่นสนับสนุนงานก่อสร้าง/ต่อเติมที่เป็นโครงการของฝ่ายอื่น รวมถึงงานโครงการประจำปีของ ส่วนวิศวกรรม
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วทบ.เคมี จุลชีววิทยา ชีวภาพและอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหรือน้ำเสีย
 • มีความสามารถในการใช้ AAS, HPLC, GC,UV-Spectrophotometer
 • มีความรู้ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้คล่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ทุกขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ตรวจสอบรายการสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • บำรุงรักษา จัดเก็บและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ และ/หรือ ปรับเทียบ เครื่องมือวัด ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำและเสนอรายงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศารตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารองค์กรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเขียนข่าว และ บทความที่ดี
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
 • มีบุคลิกที่ดี สามารถพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน ทำงานเป็นทีม
 • มีทัศนคติดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะใช้ Social Network มีทักษะคอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • จัดทำข้อมูลข่าวสาร Press Release เพื่อเผยแพร่งานข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ Website Social Media จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทให้พนักงานเกิดการรับรู้
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อกับองค์กร ทำให้สื่อมีทัศนคติที่ดีกับบริษัท และดำเนินการจัดทำบันทึกภายในเพื่อสนับสนุนงานในส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • Monitor บทวิเคราะห์และข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ควบคุม ดูแล และอัพเดตข้อมูลข่าวสารช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ Wesite Social Media
 • ควบคุมการออกแบบ และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับการใช้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจโดยจะออกมาในลักษณะของแบรนด์และการใช้เครื่องหมายการค้า สีขององค์กร เพื่อให้สามารถสื่อสาร รวมทั้ง ทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)
 • รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม ดูแลภาพลักษณ์ Corporate Identity ในการออกบูท เช่นงาน Money Expo งานออกบูธ งานสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้นกำลังโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-เครื่องวัด-ควบคุม และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • วุฒิปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ในระดับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับ
สวัสดิการบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม
 • ทุนบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • หากมีความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบการผลิตน้ำประปาทั้งหมด
สวัสดิการบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม
 • ทุนบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี