วิศวกร (ปฏิบัติงาน อ.บางเลน จ.นครปฐม) : 1 ตำแหน่ง
13 มิถุนายน 2561
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 
 • มีความรู้ทางด้านสถานีไฟฟ้า 115 KV, 22 KV 
 • มีความรู้ทางด้านระบบควบคุมไฟฟ้า 
 • มีประสบการณ์การบริหารทีมงาน 
 • มีความรู้ การวางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร 
 • มีความรู้ด้าน ISO 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งหมด 
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบท่อ-เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม, หรืองานที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้นกำลังโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-เครื่องวัด-ควบคุม และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • วุฒิปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ในระดับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับ