เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ (ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี) : 1 ตำแหน่ง
01 มีนาคม 2562
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • ปริญญาตรี วทบ.เคมี จุลชีววิทยา ชีวภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • ปริญญาตรี วทบ.เคมี จุลชีววิทยา ชีวภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความสามารถในการใช้  AAS, HPLC, GC,UV-Spectrophotometer 
 • มีความรู้ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้คล่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ทุกขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
 • ตรวจสอบรายการสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 
 • บำรุงรักษา จัดเก็บและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ และ/หรือ ปรับเทียบ เครื่องมือวัด ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 • จัดทำและเสนอรายงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม, หรืองานที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา 
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ 
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-เครื่องวัด-ควบคุม และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • วุฒิปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี 
 • มีทักษะการประสานงาน การบริหารทีมงาน 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • มีทักษะการใช้ Computer 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับบัญชา 
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม, หรืองานที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้นกำลังโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-เครื่องวัด-ควบคุม และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • วุฒิปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ในระดับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับ