สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยอย่างชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
1. นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 • ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
 • ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ
 • ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free Operation)
3. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ
 • เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และการนำกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน คือ ระบบ Zero Discharge โดยนำตะกอนที่ได้จากการผลิตน้ำประปาไปรีดน้ำออกและนำกากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ส่วนน้ำที่ได้จากการรีดตะกอนจะถูกนำย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าตลอดการผลิตนั้นไม่มีการปล่อยน้ำกลับลงสู่แหล่งน้ำดิบอีกเลย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรม Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ปริมาณการใช้น้ำแยกตามแหล่งที่มา
บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี โดยมีโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ผลิตน้ำประปาและใช้แหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปา ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน และ แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าว ดังแสดงข้อมูลตามตารางด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำตามแหล่งที่มา 2 ปีย้อนหลัง
แหล่งที่มา 2558 2559 คิดเป็น
แม่น้ำท่าจีน 137,680,991 ลบ.ม. 138,408,420 ลบ.ม. 0.53%
ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่
บริษัทฯ ออกแบบระบบการผลิตน้ำประปาให้มีการนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการ Water Discharge Minimization ซึ่งจะไม่ปล่อยน้ำใดๆ ให้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำที่แยกออกมาจากระบบกำจัดตะกอนหรือน้ำที่ผ่านกระบวนการล้างย้อนถังกรองทราย โดยมีการออกแบบระบบที่จะรวบรวมน้ำตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาทำการแยกน้ำออกจากตะกอนเพื่อส่งกลับไปยังระบบผลิตน้ำประปาอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ดังนี้
1. ถังควบคุมสมดุลตะกอน (Sludge Balancing Tank) ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำตะกอน (Sludge) ที่เกิดจากระบบตกตะกอน (Clarifier) ตะกอนที่รวบรวมได้ภายในบ่อจะถูกสูบไปสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge Thickener Tank)
2. ถังปรับปรุงน้ำล้างย้อน (Wash Water Tank) ทำหน้าที่รับน้ำและตะกอนที่ได้จากการล้างย้อน (Back Wash) ของระบบกรอง ส่วนนี้จะมีน้ำใสที่ถูกแยกออกจากตะกอนจะถูกสูบกลับเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เรียกว่า "Recovery Water” ส่วนตะกอนที่ข้นขึ้นจะถูกสูบผ่านเครื่องสูบตะกอนเข้าสู่ถังเพิ่มความข้นตะกอน (Sludge Thickener Tank)
3. ระบบรีดตะกอน (Sludge Dewatering) เป็นระบบขั้นสุดท้ายในการรีดน้ำออกจากตะกอน (Sludge) เพื่อทำให้ตะกอนมีความแห้งมากที่สุดอีกทั้งเป็นการนำน้ำที่รีดได้ (Recovery Water) กลับมาผลิตใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกัน ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการกลับมาใช้ใหม่ ดังแสดงข้อมูลตามตารางด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำตามแหล่งที่มา 2 ปีย้อนหลัง
แหล่งที่มา 2558 2559 คิดเป็น
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 2,376,339 ลบ.ม. 2,374,004 ลบ.ม. -0.10%
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 4,232,918 ลบ.ม. 7,676,329 ลบ.ม. 81.3%
ปริมาณของเสียที่ขนส่งเข้า – ออก
กระบวนการหลักในการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ประกอบด้วย กระบวนการสูบน้ำดิบ กระบวนการเติมสารเคมี กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการฆ่าเชื้อ และกระบวนการสูบส่ง
จากกระบวนการผลิตข้างต้นจะเห็นว่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ จะมีเพียงตะกอน (Sludge) ที่ได้จากกระบวนการตกตะกอนและการล้างย้อนถังกรองทราย บริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแลและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างเป็นระบบ ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
แผนภาพแสดงการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต
ตารางเปรียบเทียบปริมาณดินตะกอน
รายการ 2558 2559 คิดเป็น
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 20,209 ตัน 11,837 ตัน -41.4%
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 33,300 ตัน 23,492 ตัน -29.5%
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปาจนถึงกระบวนการจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ครอบคลุมโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม และโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีแผนผังกระบวนการผลิตน้ำประปา ดังแสดงข้อมูลตามแผนภาพด้านล่าง
บริษัทฯ ได้นำปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตและส่งจ่าย รวมทั้งจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการมาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับปริมาณพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตในปี 2559 โรงผลิตน้ำประปาบางเลน เท่ากับ 116,607,766 kWh และโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี เท่ากับ 62,512,298 kWh จากข้อมูลดังกล่าวมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ ดังแสดงข้อมูลตามตารางด้านล่าง
รายการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย (kg.Co2)
ปี 2558 ปี 2559 คิดเป็น (%)
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 68,081,943 73,083,056 7.35%
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 38,860,296 39,723,274 2.22%
บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการที่ช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ โดยการจัดทำโครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554-2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1 ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ บริเวณบ้านอีต่อง ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 5,000 ไร่ เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งแม่น้ำแม่กลองถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำสายหนึ่งที่มาบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนที่บริษัทฯ นำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปา จากการสำรวจในปี 2559 อัตราการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก คิดเป็น 83 % หรือ ประมาณ 830,000 ต้น จากปริมาณดังกล่าวสามารถประเมินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้ ประมาณ 7,470,000 kg.Co2/ปี (อ้างอิงข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th)
การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความตระหนักในการดูแลและใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถือได้ว่าองค์กรเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน สอดคล้องตามกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำดิบ การผลิตน้ำประปา และการบำบัดน้ำเสีย ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาได้นำกระบวนการผลิตแบบ Zero Discharge ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน และในฐานะผู้บริโภคได้แสดงความรับผิดชอบโดยการจัดทำโครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” โดยการปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในดิน และโครงการ “ความร่วมมือฟื้นฟูและบำบัดคุณภาพน้ำคลองครุ” เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน ซึ่งพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาเข้าไปให้ความรู้และตรวจสอบคุณภาพน้ำแก่ชุมชน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์น้ำไม่ให้มีคุณภาพน้ำและปริมาณที่ลดลงกว่าเดิม
การดูแลสิ่งแวดล้อม “ต้นน้ำ”
โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” เป็นการจ้างชาวบ้านในพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5,000 ไร่ ตั้งแต่ ปี 2554-2560 โดยทำการปลูก 5 ปีๆ ละ 1,000 ไร่ๆ ละ 200 ต้น และบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนจะทำการส่งมอบป่าที่ปลูกให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช รับไปดูแลต่ออีก 7 ปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเหมา คณะทำงานตรวจรับงาน และพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน ปี 2559 ได้ทำการบำรุงรักษาป่าที่ปลูก ปี 2557 และ 2558 จำนวน 2,000 ไร่
การดูแลสิ่งแวดล้อม “กลางน้ำ”
บริษัทฯ ได้นำกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้งาน หรือ ระบบ Zero Discharge ซึ่งของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำประปา ได้แก่ ตะกอน ซึ่งแยกจากขั้นตอนการตกตะกอนและกระบวนการกรองจะถูกส่งไปยังกระบวนการกำจัดตะกอน โดยนำไปรีดน้ำออกและนำกากตะกอนออกไปจากกระบวนการผลิต ส่วนน้ำที่ได้จากการรีดตะกอนจะถูกนำย้อนกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเท่ากับว่าตลอดการผลิตนั้นไม่มีการปล่อยน้ำกลับลงสู่แหล่งน้ำดิบอีกเลย
การดูแลสิ่งแวดล้อม “ปลายน้ำ”
โครงการ “ความร่วมมือฟื้นฟูและบำบัดคุณภาพน้ำคลองครุ” เป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีปัญหามายาวนานและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ แผนงาน และประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำคลองครุและสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองครุ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำคลองครุและหาวิธีการแก้ไขปัญหาและกำหนดแผนงานที่เหมาะสมกับความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่