โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000.00 25.98
2 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400.00 19.40
3 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 769,777,100.00 19.29
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 181,830,376.00 4.56
5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 141,136,600.00 3.54
6 นายมิน เธียรวร 72,100,000.00 1.81
7 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 65,742,100.00 1.65
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 58,412,354.00 1.46
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 41,330,700.00 1.04
10 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 40,838,200.00 1.02
11 นายไพศาล  ชาติพิทักษ์ 30,300,000.00 0.76
12 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 26,098,000.00 0.65