โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.  บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.977
2.  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.400
3.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 769,777,100 19.293
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 160,469,236 4.022
5.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 146,036,600 3.660
6.  นายมิน เธียรวร 72,000,000 1.805
7.  AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 65,742,100 1.648
8.  STATE STREET EUROPE LIMITED 59,370,154 1.488
9.  กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 46,350,300 1.162
10.  นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 28,800,000 0.722
11.  กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 27,807,700 0.697
12.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,034,600 0.602
13.  นายชวินธร คุณากรปรมัตถ์ 20,015,200 0.502