โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 769,777,100 19.29
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 204,740,666 5.13
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 141,136,600 3.54
6. นายมิน เธียรวร 72,100,000 1.81
7. AIA COMPANY LIMITED - EQ3P  65,742,100 1.65
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 41,771,575 1.05
9. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล  40,494,700 1.02
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 31,778,190 0.80
11. นายไพศาล ชาติพิทักษ์  30,000,000 0.75
12. THE BANK OF NEWYORK (NOMINEES) LIMITED 26,098,000 0.65
13. Others 755,783,669 18.94