โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.  บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.977
2.  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.400
3.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 769,777,100 19.293
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 160,082,068 4.012
5.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 146,036,600 3.660
6.  นายมิน เธียรวร 72,000,000 1.805
7.  AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 65,742,100 1.648
8.  STATE STREET EUROPE LIMITED 61,965,454 1.553
9.  กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 43,073,600 1.080
10.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 41,708,100 1.045
11.  นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 29,400,000 0.737
12.  กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 22,532,200 0.565