อันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้อยู่ในอันดับ AA-