ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
เอกสารแนบ 10 - แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
เอกสารแนบ 11 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
เอกสารแนบ 12 - คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561