ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบ 2 - รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (QR Code Card)
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการประจำปี 2561
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบ 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
เอกสารแนบ 10 - แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561
เอกสารแนบ 11 - คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562