หลักการกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTW ยึดถือนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี "ความเป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ดาวน์โหลด

นโยบายบรรษัทภิบาล
ของทีทีดับบลิว

ดาวน์โหลด

นโยบายแจ้งเบาะแส

ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557-2561

ดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
97 KB
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
123 KB
กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
109 KB
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
104 KB
กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
112 KB