สังคม
การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยอย่างชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
1. นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 • ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
 • ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ
 • ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 • การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free Operation)
3. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ
 • เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ โดยมีตัวแทนของพนักงาน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
ชื่อ – นามสกุล ระดับ / ตำแหน่ง ตำแหน่งใน คปอ. จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) (%)
1. นางสาวอัจฉรา สังฆโต ผู้จัดการส่วนผลิต ประธาน
62
8.06
2. นายพิสิฐ ดิษฐนิล ผู้จัดการแผนก กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ สุนทรอำไพ พนักงานปฏิบัติการ กรรมการ
4. นายวิลัย จันทร์สู่ พนักงานปฏิบัติการ กรรมการ
5. นายนิพิจ วุฒิวงศ์กาญจน์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เลขานุการ
ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปี 2559
ปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีมาก โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งพนักงานและคู่ค้าบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุให้ “เป็นศูนย์” ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทกำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดอุบัติเหตุ โดยเน้นรณรงค์จากสาเหตุหลัก ได้แก่ การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สารเคมี งานซ่อมบำรุง การทำงานบนที่สูง และอัคคีภัย โดยกำหนดมาตรฐานการทำงานและเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
สุขภาพของพนักงาน
บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจติดตามและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้นำประเด็นการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานมาตั้งเป็น KPI (Key Performance Indicator) โดยกำหนดให้หน่วยงานส่วนความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และอันตรายจากสารเคมี เป็นต้น
 • มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดภาวะแวดล้อม และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ทำงาน
 • วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมระบบการทำงานที่ชัดเจน ปราศจากความเครียดจากการทำงานส่งผลให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข อาทิเช่น มีนโยบาย และ Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น
 • จัดให้มีกลุ่มไลน์เพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น การส่งข้อมูลข่าวสาร และความห่วงใย
 • การแข่งขันกีฬาภายในและจัดตั้งชมรมกีฬาเดินวิ่ง แบดมินตัน และฟุตบอล เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี
 • กิจกรรม “สานสัมพันธ์วันครอบครัว TTW”
3. ด้านทรัพยากรและโอกาส
บริษัทฯ จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Edutainment Room ระบบข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีเวทีสำหรับให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการปรับปรุงงานผ่านกิจกรรม Kaizen เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย ได้แก่ ชมรมเดินวิ่ง ชมรมแบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
ความสำคัญของพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้พนักงานนำทักษะความรู้มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การจ้างงานและเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยกและมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างรากฐานและพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมประเด็นการจ้างงาน สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การบริหารค่าตอบแทน ฯลฯ ซึ่งได้ประกาศและทำความเข้าใจกับพนักงาน พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามคุณภาพและมุ่งมั่นให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ มาจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าหลัก คือ น้ำประปา และ มีลูกค้ารายใหญ่รายเดียว คือ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินงาน ดังนี้
 • กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ สะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง
 • บริหารจัดการด้วยมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
 • ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.257 เล่ม 1-2521 และ WHO โดยการติดตามปริมาณและคุณภาพน้ำดิบด้วยการส่งพนักงานออกไปจัดเก็บตัวอย่างน้ำตามสถานที่ต่างๆ และ ปรับสัดส่วนสารเคมีให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำตามห้วงเวลานั้นๆ
 • ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาในถังเก็บน้ำใสระหว่างการผลิต และ ระหว่างการจัดส่ง
 • รายงานคุณภาพน้ำดิบและคุณภาพน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคตามห้วงระยะเวลา
 • รายงานให้การประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรมรับทราบทันที เมื่อคุณภาพน้ำประปาอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของบางกลุ่มอุตสาหกรรม
 • ประสานงานให้ข่าวสารการผลิตน้ำประปา สอบถามความต้องการ ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับการประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรม
 • ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจขององค์กร โดยการกำหนดกิจกรรมและโครงการที่มาจากประเด็นความคาดหวังของชุมชนผนวกกับความคาดหวังขององค์กร ซึ่งกิจกรรมและโครงการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารในการทำแผนงบประมาณประจำปี และได้ตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน
กิจกรรมวันเด็ก “รักษ์น้ำ”
ประเด็นปัญหา ความสัมพันธ์กับชุมชน คุณภาพชีวิตของชุมชน และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ธุรกิจ
การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับลูกหลานของพนักงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ธุรกิจให้ได้รับความสนุกสนานสมวัย โดยการสอดแทรกความรู้ด้านธุรกิจขององค์กรและการอนุรักษ์น้ำ ณ โรงผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์ และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้น
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม เด็กในชุมชนได้รับโอกาสที่เหมาะสมและได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำเพิ่มขึ้น
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2)
ประเด็นปัญหา การสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบริเวณพื้นที่ "กลางน้ำ" ของห่วงโซ่อุปทาน และเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
การดำเนินงาน การจัดซุ้มวาดภาพวิจิตรมณเฑียร และซุ้มออกร้านเพื่อหารายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล (เกมช้อนไข่ลุ้นโชค) ร่วมกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร.2) ของจังหวัดสมุทรสงคราม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์ และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้น
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม พนักงานและชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จและถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชม โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ
ประเด็นปัญหา ความสัมพันธ์และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร
การดำเนินงาน จัดกิจกรรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำขององค์กร การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแก่ผู้เยี่ยมชม ณ พื้นที่โครงการฯ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และเกิดความความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นปัญหา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและความขาดแคลนของโรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์
การดำเนินงาน รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยการสร้างห้องสุขา และปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่กำหนด
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงดีขึ้น
สมาชิกชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม
ประเด็นปัญหา ปัญหาคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนและภัยแล้งในพื้นที่ธุรกิจ
การดำเนินงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำ โดยการเป็นสมาชิกของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การเข้าประชุมประจำเดือน การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม เกษตรกรมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ และปัญหาคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาได้รับความสนใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
โครงการน้ำดื่มบรรจุขวด
ประเด็นปัญหา การขาดแคลนสาธารณูปโภคจำเป็นขั้นพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่ธุรกิจ
การดำเนินงาน นำน้ำประปาที่ผลิตได้มาผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) และผ่าน Ultraviolet (UV) โดยการจ้างแรงงานในท้องถิ่น และสนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจและความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน และชุมชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคจำเป็นขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมภายนอก
ประเด็นปัญหา การขาดแคลนงบประมาณของชุมชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
การดำเนินงาน จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อบริษัท สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์และความเข้าใจในความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร
คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อสังคม คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น
 • บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ จังหวัดลำพูน
 • กิจกรรมกฐินพระราชทาน วัดพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าการศึกษา “สร้างปัญญา พัฒนาเด็กไทย” แก่กองทุนพระพิชิตมาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • สนับสนุนทุนการศึกษาและปัจจัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จังหวัดระยอง
 • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กิจกรรม “ครอบครัวชวนปั่น (Bike Family)” แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดอยุธยา
 • บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สร้างพลังความรักสู่คนพิการในจังหวัดปทุมธานี”
 • บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ไถ่ชีวิต โค-กระบือ” แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร
 • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมแก่ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม
 • ร่วมกิจกรรมการกุศลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ กำหนดคุณค่าองค์กรสู่ความยั่งยืนให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ 3 ข้อ ดังนี้
 • พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 • ทำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม (Proactive & Initiative)
 • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนคุณค่าองค์กร บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการดำเนินกิจกรรม Kaizen เมื่อปี 2557 โดยใช้หลักการ “ลด เลิก เปลี่ยน” ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสียเวลา และพลังงานโดยสูญเปล่า
โครงการเพิ่มจุดเติมอากาศ
กระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม มีการใช้เครื่องเติมอากาศทำหน้าที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ โดยมีการปล่อยลมส่วนเกินทิ้งก่อให้เกิดการสูญเปล่า แผนกซ่อมบำรุงจึงเกิดแนวคิดจัดทำท่อเพื่อรวบรวมลมส่วนเกินที่ปล่อยทิ้งนำไปปล่อยลงแม่น้ำท่าจีนที่เป็นแหล่งน้ำดิบของกระบวนการผลิตน้ำประปาซึ่งในบางฤดูกาลคุณภาพน้ำมีความเสื่อมโทรม เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำเกินไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ผลการดำเนินงานส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen:DO) เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น 40 % และสามารถลดผลกระทบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนลงได้ 100%
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อน – หลัง
รายการ ก่อน หลัง คิดเป็น
1. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 0.57 มิลลิกรัม/ลิตร 0.79 มิลลิกรัม/ลิตร +40%
2. เสียงรบกวน มี ไม่มี -100%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องปรับอากาศ
การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า Drive VSD ห้อง Switch Room ที่สถานีจ่ายน้ำพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และสถานีจ่ายน้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องสูง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศไว้คอยรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ที่ 25 C˚ เนื่องจากตำแหน่งติดตั้งของคอยล์ร้อนอยู่ด้านบนของถังน้ำใสและโดนแสงแดดตลอดทั้งวัน รวมทั้งบริเวณพื้นของถังน้ำใสที่โดนแสงแดดปูพื้นด้วยแผ่นยางส่งผลให้บริเวณโดยรอบมีความร้อนที่สูง ส่งผลให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศจะต้องระบายความร้อนออกที่ Condensing Unit ทำได้ไม่ดี ซึ่งทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานเกือบตลอดเวลา
แผนกซ่อมบำรุงจึงมีแนวคิดในการลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานลดลงด้วย โดยการติดตั้งระบบสเปรย์น้ำเป็นแบบละอองหมอก เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบบริเวณ Condensing Unit ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศลงได้ 4 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็น 22.22% ลดค่ากระแสของเครื่องปรับอากาศลงได้ 1.48 A คิดเป็น 9.75% และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 690.81 บาทต่อวัน คิดเป็น 22.23% ตามข้อมูลในตารางด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินการก่อน – หลัง
รายการ ก่อน หลัง คิดเป็น
1. กระแสเครื่องปรับอากาศ 15.17 A 13.69 A -9.75%
2. ชั่วโมงการทำงาน 18 ชม.ต่อวัน 14 ชม.ต่อวัน -22.22%
3. ค่าไฟฟ้า 3,108.78 บาทต่อวัน 2,417.97 บาทต่อวัน -22.23%