ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม 3Q/2561

1,521.3 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 3Q/2561

807.1 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3Q/2561

11,696 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559 2558 2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม 23,277 25,765 26,644 21,845 24,370 25,361
หนี้สินรวม 11,399 14,230 15,214 11,230 14,061 15,049
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,878 11,535 11,430 10,615 10,309 10,312
รายได้จากการขายน้ำประปา 5,474 5,270 5,324 3,772 3,624 3,647
รายได้จากการบริการ 121 109 106 43 37 36
รายได้รวม 5,747 5,499 5,574 4,973 4,625 4,631
ต้นทุนขายและบริการ 1,564 1,497 1,510 925 904 889
ค่าใช้จ่ายบริหาร 257 244 305 199 196 257
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 407 433 550 407 433 549
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 632 607 378 470 435 215
กำไรขั้นต้น 4,031 3,882 3,920 2,890 2,756 2,794
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,681 2,492 2,698 2,700 2,391 2,456
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.97 2.89 2.86 2.66 2.58 2.58
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.67 0.62 0.67 0.68 0.60 0.62

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 2559 2558 2560 2559 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร            
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 72.04 72.16 72.19 75.74 75.29 75.85
อัตรากำไรสุทธิ (%) 46.64 45.33 48.39 54.28 51.70 23.04
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 22.57 21.61 23.60 25.43 23.20 23.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน        
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 11.52 9.67 10.12 12.36 9.81 9.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 17.40 15.67 18.62 22.60 20.01 24.15
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.96 1.23 1.33 1.06 1.36 1.46
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 89.29 96.04 96.15 88.67 100.10 105.60