ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
13.06.2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการที่เกี่ยวโยง
17.05.2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
09.05.2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09.05.2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09.05.2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
24.04.2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
11.04.2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13.03.2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
11.03.2562
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์
26.02.2562
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26.02.2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26.02.2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26.02.2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28.01.2562
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
18.12.2561
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562