ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
19.03.2561
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์
28.02.2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข2)
27.02.2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
27.02.2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
27.02.2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
27.02.2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27.02.2561
คำอธิบายผลการดำเนินงานงานปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
27.02.2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
22.02.2561
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
03.01.2561
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 เป็นการล่วงหน้า
21.12.2560
มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
06.12.2560
แจ้งวันหยุดประจำปี2561
29.11.2560
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
09.11.2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09.11.2560
คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสามปี 2560 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559