นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยมี นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นายสุวิช พึ่งเจริญ นายฮิเดะโอะ มัทซึโมโตะ และ นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ เป็นกรรมการบริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

  1. พิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  2. ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามแผนงานที่กำหนดไว้
  3. พิจารณาการดำเนินโครงการ การลงทุน หรือการดำเนินรายการอื่นๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนด
  4. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งทางด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน
  5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยเห็นว่ากฎบัตรชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว