การลงทุนในธุรกิจอื่น

ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

01

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)

02

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ได้แก่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)

03

ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

ได้แก่ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จำกัด (CRS) และบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (NRS)