บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ในเขต 2 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน

บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ใช้เทคโนโลยี เมมเบรน (Membrane) ในระดับการกรองแบบ "Ultrafiltration" ซึ่งถือเป็น Backup Plant ให้กับโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในอนาคตสามารถขยายกำลังการผลิตได้สูงสุด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร ดูแลผู้ใช้น้ำมากกว่า 500,000 ราย หรือนับ “ล้านชีวิต” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยืดหลัก 3 ประการคือ “คุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง” เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของทั้ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีกำลังการผลิตสูงสุด
540,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
มียอดจำหน่ายน้ำสะสม
2,214.1*
ล้านลูกบาศก์เมตร

*นับตั้งแต่การจ่ายน้ำวันแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจในการบริหาร/จัดการระบบผลิต/จ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย
ทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,990,000,000 บาท
สถานที่ตั้ง

30/130 หมู่ 12
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
นครปฐม 73210

โทรศัพท์

0-2019-9490-3,
0-2019-9484-9

โทรสาร

0-2420-6064

เว็บไซต์

www.ttwplc.com