คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี 2566

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566

PDF 115.71 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2565

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565

PDF 103.01 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565

PDF 104.77 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

PDF 99.28 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

PDF 121.27 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2564

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

PDF 120.21 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

PDF 124.41 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

PDF 89.17 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

PDF 87.66 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2563

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

PDF 89.69 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

PDF 88.06 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563

PDF 87.42 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

PDF 85.98 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2562

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

PDF 92.2 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

PDF 63.48 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

PDF 59.23 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

PDF 60.72 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2561

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

PDF 53.1 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

PDF 49.36 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561

PDF 48.09 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

PDF 48.07 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2560

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

PDF 53 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

PDF 92.75 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

PDF 49.15 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560

PDF 51 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2559

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

PDF 60.81 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559

PDF 90.92 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559

PDF 86.82 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559

PDF 50.78 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2558

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558

PDF 54.56 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2558

PDF 50.58 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2558

PDF 48.13 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2558

PDF 61.92 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2557

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

PDF 68.16 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557

PDF 59.65 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557

PDF 50.29 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2557

PDF 46.36 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2556

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556

PDF 97.76 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2556

PDF 94.29 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2556

PDF 75.9 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2556

PDF 90.77 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2555

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555

PDF 81.37 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2555

PDF 90.22 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2555

PDF 91.28 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2555

PDF 27 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2554

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554

PDF 39.69 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2554

PDF 38.84 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2554

PDF 37.99 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2554

PDF 27.31 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2553

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553

PDF 34.96 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2553

PDF 46.59 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2553

PDF 47.62 KB
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2553

PDF 36.36 KB
ดาวน์โหลด