ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม Q2' 2565

1,428.1 ล้านบาท

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น
30 มิ.ย. 2565

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

PDF 439.38 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

PDF 381.72 KB
ดาวน์โหลด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 2563 2562 2564 2563 2562
สินทรัพย์รวม 22,504 22,842 23,158 20,286 20,720 21,175
หนี้สินรวม 8,309 9,143 10,033 8,131 8,914 9,826
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,195 13,699 13,125 12,155 11,806 11,349
รายได้จากการขายน้ำประปา 5,682 6,059 5,993 3,925 4,090 4,096
รายได้จากการบริการ 124 120 119 41 40 44
รายได้รวม 5,818 6,193 6,166 4,998 5,181 5,193
ต้นทุนขายและบริการ 1,845 1,862 1,795 1,025 1,061 1,025
ค่าใช้จ่ายบริหาร 255 264 252 217 225 208
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 249 274 305 249 274 305
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 651 685 697 490 509 523
กำไรขั้นต้น 3,961 4,317 4,317 2,941 3,070 3,115
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 3,120 2,972 3,147 2,749 2,850 2,855
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.56 3.43 3.29 3.05 2.96 2.84
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.78 0.74 0.78 0.69 0.71 0.72

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 2563 2562 2564 2563 2562
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร            
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 68.23 69.87 70.64 74.15 74.32 75.23
อัตรากำไรสุทธิ (%) 53.59 47.91 51.05 54.94 54.89 54.98
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 22.37 22.16 24.69 22.95 24.62 25.16
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน            
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 13.76 12.92 13.54 13.40 13.61 13.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.15 22.63 22.60 25.88 26.02 25.79
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน            
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.59  0.67  0.76  0.67  0.76 0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 76.72 80.54 76.06 87.06 83.97 83.86