ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม Q2'2564

1,476.9 ล้านบาท

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น
30 มิ.ย. 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 2562 2561 2563 2562 2561
สินทรัพย์รวม  22,842 23,158 23,330  20,720 21,175 21,664
หนี้สินรวม  9,143 10,033 10,966  8,914 9,826 10,776
ส่วนของผู้ถือหุ้น  13,699 13,125 12,365  11,806 11,349 10,888
รายได้จากการขายน้ำประปา  6,059 5,993 5,807  4,090 4,096 3,975
รายได้จากการบริการ  120 119 118  40 44 42
รายได้รวม  6,193 6,166 5,949  5,181 5,193 5,004
ต้นทุนขายและบริการ  1,862 1,795 1,722  1,061 1,025 1,011
ค่าใช้จ่ายบริหาร  264 252 280  225 208 230
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  274 305 372  274 305 372
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  685 697 616  509 523 450
กำไรขั้นต้น  4,318 4,317 4,203  3,070 3,115 3,006
กำไรสุทธิของบริษัทฯ  2,972 3,147 2,861  2,850 2,855 2,667
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)  3.43 3.29 3.10  2.96 2.84 2.73
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.74 0.78 0.71  0.71 0.72 0.67

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 2562 2561 2563 2562 2561
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร            
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 69.87 70.64 70.94 74.32 75.23 74.83
อัตรากำไรสุทธิ (%) 47.91 51.05 48.09 54.89 54.98 53.29
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 22.16 23.98 23.14 24.62 25.16 24.49
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน            
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)  12.92 13.59 12.26  13.61 13.48 12.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  22.63 23.40 19.86  26.02 25.79 23.24
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน            
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.67 0.76 0.89  0.76 0.87 0.99
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  80.54 76.06 83.68  83.97 83.86 89.76