ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม ไตรมาส 1 ปี 2566

1,486.8 ล้านบาท

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2566

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

PDF 337.27 KB
ดาวน์โหลด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2565 2564 2563 2565 2564 2563
สินทรัพย์รวม 21,490 22,504 22,842 18,841 20,286 20,720
หนี้สินรวม 6,740 8,309 9,143 6,560 8,131 8,914
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,750 14,195 13,699 12,281 12,155 11,806
รายได้จากการขายน้ำประปา 5,575 5,682 6,059 3,867 3,925 4,090
รายได้จากการบริการ 116 124 120 39 41 40
รายได้รวม 5,701 5,818 6,193 4,693 4,998 5,181
ต้นทุนขายและบริการ 1,975 1,845 1,862 1,004 1,025 1,061
ค่าใช้จ่ายบริหาร 289 255 264 240 217 225
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 169 249 274 168 249 274
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 657 651 685 493 490 509
กำไรขั้นต้น 3,716 3,961 4,317 2,902 2,941 3,070
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,979 3,120 2,972 2,520 2,749 2,850
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.70 3.56 3.43 3.08 3.05 2.96
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.74 0.78 0.74 0.63 0.69 0.71

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2565 2564 2563 2565 2564 2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร            
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 65.31 68.23 69.87 74.30 74.15 74.32
อัตรากำไรสุทธิ (%) 52.21 53.59 47.91 53.65 54.94 54.89
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 20.58 22.37 22.16 20.62 22.95 24.62
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน            
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 13.54 13.76 12.92 12.88 13.40 13.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 26.09 25.15 22.63 24.65 25.88 26.02
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน            
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.46  0.59  0.67 0.53  0.67  0.76
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 80.37 76.72 80.54 95.02 87.06 83.97