ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม Q1'2563

1,541.7 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q1'2563

639.7 ล้านบาท

สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 2561 2560 2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 23,158 23,330 23,277 21,175 21,664 21,845
หนี้สินรวม 10,033 10,966 11,399 9,826 10,776 11,230
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,125 12,365 11,878 11,349 10,888 10,615
รายได้จากการขายน้ำประปา 5,993 5,807 5,474 4,096 3,975 3,772
รายได้จากการบริการ 119 118 121 44 42 43
รายได้รวม 6,166 5,949 5,747 5,193 5,004 4,973
ต้นทุนขายและบริการ 1,795 1,722 1,564 1,025 1,011 925
ค่าใช้จ่ายบริหาร 252 280 257 208 230 199
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 305 372 407 305 372 407
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 697 616 632 523 450 470
กำไรขั้นต้น 4,317 4,203 4,031 3,115 3,006 2,890
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 3,147 2,861 2,681 2,855 2,667 2,700
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 3.29 3.10 2.97 2.84 2.73 2.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.78 0.71 0.67 0.72 0.67 0.68

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 2561 2560 2562 2561 2560
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร            
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 70.64 70.94 72.04 75.23 74.83 75.74
อัตรากำไรสุทธิ (%) 51.05 48.09 46.64 54.98 53.29 54.28
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 23.98 23.14 22.57 25.16 24.49 25.43
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน          
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 13.59 12.26 11.52 13.48 12.31 12.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 23.4 19.86 17.40 25.79 23.24 22.60
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76 0.89 0.96 0.87 0.99 1.06
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 76.06 83.68 89.29 83.86 89.76 88.67