ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
11.05.2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11.05.2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11.05.2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
20.04.2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
11.04.2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10.03.2566
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21.02.2566
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21.02.2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
21.02.2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21.02.2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
04.01.2566
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
08.12.2565
แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
14.11.2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
11.11.2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11.11.2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565