บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด เพื่อดำเนินงานตามโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้