นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

"คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต"

เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ หมายถึง การบริหารจัดการที่มุ่งสร้าง “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คือ การพัฒนาคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิเช่น การปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การให้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำแก่ชุมชน การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแหล่งน้ำชุมชน เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกัน คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก

พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำมาตรฐาน ISO 26000 เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง GRI (Global Reporting Initiative) ในการดำเนินงานขององค์กรและรายงานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล