สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดําเนินธุรกิจของ "ทีทีดับบลิว" อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกให้เกิดความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยน Mindset ของผู้นําองค์กร เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

"บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม"

จากความท้าทายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การ "เป็นบริษัท ชั้นนําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงานและสิ่งแวดล้อม" โดยจะเติบโต อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลและ ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) บริษัทฯ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการส่งเสริมให้มีน้ำเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ำและสุขาภิบาลสําหรับทุกคน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนในด้านอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่การดําเนินธุรกิจยังสามารถดําเนินการได้เป็นปกติไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทํามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมในภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์น้ำ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกําหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ต่อปี การนําน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ การส่งเสริมการนําตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างและนํามาใช้ประโยชน์ในการตกแต่งอาคารเรียนแก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม รวมถึงการนําตะกอนมาผสมกับขยะสด ที่เป็นเศษอาหารเพื่อนํามาทําปุ๋ยหมักภายในสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และต่อยอดการทําปุ๋ยหมักไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนในพื้นที่บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่ชุมชน เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้ยาวนานที่สุดตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ในนามของ บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ