สารจากกรรมการผู้จัดการ

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่มั่นคงสู่ปีที่ 16 ของ “ทีทีดับบลิว” บนเส้นทาง ธุรกิจน้ำประปา สาธารณูปโภคสำคัญขั้นพื้นฐานที่เรามีความพร้อม และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน บริษัทฯ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านการสร้างความสมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯบรรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

“บริษัทฯ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านการสร้างความสมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้การดําเนินงาน ของบริษัทฯบรรลุตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน”

ปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยืนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ได้ยากของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทิศทางของเศรษฐกิจถูกกำหนดโดย 2 ขั้วมหาอำนาจของโลกที่มาพร้อมกับปัญหาสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน อีกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เริ่มปรากฏออกมาให้เห็นแล้วในรูปแบบที่รุนแรงกว่าปกติ หรือที่เรียกว่า สภาพอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather) เพราะได้รับอิทธิพลจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งตลอดทั้งปี 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับภัยทางธรรมชาติอยู่หลายต่อหลายครั้ง และจากสถานการณ์ดังกล่าว ทีทีดับบลิวจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Re-material) หรือนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยตะกอน (Sludge) จากกระบวนการผลิตน้ำประปาได้ถูกนำมาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value: CSV) ซึ่งเราได้ทำให้เป็นรูปธรรมแล้ว เช่น ตะกอนได้ถูกนำไปผลิตเป็นกระเบื้องดินเผาสำหรับใช้ตกแต่งอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งน้ำจากกระบวนการผลิตในส่วนที่เหลือจากการรีดตะกอนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง (Zero Discharge) โดยจะไม่มีน้ำถูกปล่อยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานของเราที่พยายามเปลี่ยนวัฎจักร (Cycle) ของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตัวเอง และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

นอกจากการขับเคลื่อนความยั่งยืนจากภายในองค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีการตรวจติดตามผลการปลูกป่าต้นน้ำภายใต้โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ” ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปทั้งสิ้นกว่า 5,000 ไร่ หรือ 1 ล้านต้น บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมไปถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทดสอบคุณภาพน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อดูแลแหล่งน้ำร่วมกันแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำแหล่งน้ำผิวดินให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการไปได้อย่างยั่งยืน และมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยบรรลุสู่อีกขั้นของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในนามของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรงกายแรงใจสานต่อพันธกิจ และความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างมีคุณค่ามั่นคงและยั่งยืน

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย
กรรมการผู้จัดการ