สารจากกรรมการผู้จัดการ

พร้อมส่งมอบ

คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต

สู่สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องตามบริบทและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักสากลองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยตระหนักและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียม

ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Scope 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการผลิต (Scope 1) นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนยังก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อน้ำเค็มรุกล้ำน้ำจืดมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเดิม ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบเชื่อมโยงการจัดสรรทรัพยากรน้ำระหว่างพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ อุบัติการณ์ต่างๆ ผลักดันให้บริษัทฯ ต้องทบทวนนโยบายและปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการประสานงานอย่างบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตน้ำประปา และภาคประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและสอดประสานกัน เพื่อให้แนวทางที่เลือกใช้มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management)

ในนามของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบ “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” สู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ