สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปี 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีที่ภาคองค์กรธุรกิจต่างตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการดำเนิน ธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกรอบมาตรฐานของความยั่งยืน ในระดับสากลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) กรอบการรายงานความยั่งยืนสากล (GRI Standard) ยิ่งทำให้ขีดขั้นของความยั่งยืนมีความเข้มข้นและส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำ เราตระหนักถึงความสำคัญ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดดำเนินกิจการว่าต้องส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด เราได้ ออกแบบกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ไม่มีการสูญเสียน้ำในขั้นตอนของกระบวนการผลิต (Zero Discharge) และไม่มีการปล่อยของเสียใดๆ ลงสู่แหล่งน้ำ หรือแม้แต่ตะกอนน้ำประปาที่เกิดขึ้นใน กระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ สารและของเสียอันตราย (ศสอ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันศึกษาและพัฒนาให้สามารถนำตะกอน น้ำประปาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สารดูดซับฟลูออไรด์ อิฐบล็อกประสาน กระเบื้องปูพื้น/ตกแต่ง เป็นต้น ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ให้บริการในการนำตะกอนน้ำประปา ดังกล่าว มาร่วมกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณค่าร่วมกันตามแนวทาง CSV (Creating Shared Value) กันต่อไป

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคู่ขนานไปกับกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดย CSR ในแบบของบริษัทฯ ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่ทำตามกระแส หรือหวังผลตอบรับเป็นชื่อเสียง และภาพลักษณ์ (Reputation & Image) เท่านั้น แต่เราทำเพราะเราเห็นถึง “คุณค่าและผลกระทบ” (Value & Impact) ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมีการทำเป็น “กระบวนการ (Process) ที่ต่อเนื่อง” เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากร และเน้นการปลูกฝังให้อยู่ในหน้าที่ โดยจะเห็นได้ว่า ล้วนเป็นกระบวนการที่อยู่ในสายงานและการปฏิบัติงานปกติของเราทั้งสิ้น ซึ่งหากจะวัดกันถึง ผลลัพธ์ที่ฉาบฉวยและรวดเร็วคงจะไม่ตอบโจทย์ แต่สำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการได้ประโยชน์จาก การทำ CSR ทั้งในบริบทที่ตอบโจทย์ ความยั่งยืน และช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้ในระยะยาวร่วมกับสังคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น น่าจะเป็นนิยามที่ชัดเจนกว่าของ CSR ในแบบ TTW

ในนามของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรง กายแรงใจ สานต่อพันธกิจ และความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า มั่นคง และยั่งยืน

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย
กรรมการผู้จัดการ