TTW ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำและกปภ. จัดอบรม “สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” พร้อมส่งมอบตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14 ธันวาคม 2565

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จัดอบรมกิจกรรม "สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน" ภายใต้โครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" รุ่นที่ 1 ให้กับแก่หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 25 อบต. ในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อยกระดับศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมระบบผลิตน้ำดื่มที่สะอาดให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้านในพื้นที่ของตนเอง โดยมีผู้บริหารจาก TTW นำโดย คุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และตัวแทนจาก TTW เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกับหัวข้อเรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศ TTW เข้ารับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ "รวมพลังประปาฮีโร่" สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน จากกรมทรัพยากรน้ำ

ภาพบรรยากาศการอบรมกิจกรรม "สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน"

นอกจากนี้ ทาง TTW ยังได้สนับสนุนตู้ทำน้ำเย็นเครื่องกรองน้ำดื่มและสนับสนุนค่าหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด เพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของ TTW มุ่งหวังที่จะส่งมอบคุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

ภาพบรรยากาศการส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด

ภาพบรรยากาศการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด