บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 เดินหน้า “โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า” ประจำปี 2562

20 สิงหาคม 2562

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 เดินหน้า “โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า” (Demand..Side Management : DSM) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในชีวิตประจำวัน ร่วมมือกันรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ถูกใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ลดปัญหาการขาดแคลน้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรน้ำ 3R คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ซึ่งในปี 2562 ได้ลงพื้นที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม โดยมีผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 นำโดยนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายการประปาส่วนภูมิภาค และนายสะอาด จงดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย ร่วมกันเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ฉลากสีเขียว และติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำ เพื่อใช้วัดปริมาณการใช้น้ำนำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงระหว่างการใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ กับสุขภัณฑ์รูปแบบเดิม เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำ ภายในวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์

พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้แก่นักศึกษา และบุคคลากรในวิทยาลัยนาฏศิลป์ฯ ได้ตระหนักรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็นกระบอกเสียงเรื่องการประหยัดน้ำได้อีกช่องทางหนึ่ง

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า”

นอกจากนี้วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บมจ.ทีทีดับบลิว ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา และบุคลากร จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ฯ เข้าเยี่ยมชม โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ. นครปฐม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตน้ำประปาอย่างแท้จริง โดยมีตัวแทนจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ร่วมกันให้ความรู้ถึงแหล่งที่มาของน้ำประปา พร้อมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ และปลูกฝั่ง วิธีการประหยัดน้ำแบบง่ายๆ ให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมสนุก และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

ภาพบรรยากาศความสนุกสนาน และรอยยิ้มจากคณะนักศึกษาและบุคลากร จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ฯ ที่มาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาบางเลน