TTW รับมอบโล่เกียรติคุณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2562

01 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับโล่เกียรติคุณจาก นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับเครือข่ายองค์กรชุมชน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2562 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณการขยายเขตวางท่อน้ำประปา ในโครงการบ้านมั่นคงกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนในเขตพื้นที่บริการ และแก้ไขปัญหาชุมชนให้กับผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ประกอบธุรกิจตลอดจนสังคมโดยรวม ถือเป็นพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศภายในงาน