TTW ส่งต่อความรู้ สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

04 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมออบูธในงานการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่10 “10th World Environmental Education Congress” (WEEC 2019) ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมไทยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการทางสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ในหัวข้อ "Local Knowledge, Communication and Global Connectivity"

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยใน “โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนดินจากระบบผลิตน้ำประปา” ของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และถวายรายงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


นายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานประชุม WEEC 2019

การออกบูธในครั้งนี้ TTW ได้นำผลงานวิจัยใน “โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนดินจากระบบผลิตน้ำประปา” โดยความร่วมมือกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาจัดแสดง ได้แก่ ปุ๋ยหมัก อิฐก่อสร้าง และเชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการตะกอนดิน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา โดยจัดแสดงเป็น Infographic อธิบายตั้งแต่องค์ความรู้ บริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร จนถึงขั้นตอนและวิธีการวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจได้ร่วมเรียนรู้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการนำตะกอนดินที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเตรียมต่อยอดความรู้โดยนำผลงานวิจัยตะกอนดิน ไปสู่ชุมชนที่มีความขาดแคลนและความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักและ ใส่ใจด้านธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การดำเนินงานด้าน การวิจัยของสถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพราะความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวมตามพันธกิจที่ว่า “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศบูธ TTW ภายในงาน