TTW ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปาและน้ำดื่ม เพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมส่งกำลังใจให้ชาวสมุทรสาครผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด COVID -19

28 มกราคม 2564

28 มกราคม 2564 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค และน้ำดื่ม TTW จำนวน 3,000 ขวด แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พร้อมส่งกำลังใจให้ชาวสมุทรสาครผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19

โดย นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร เป็นตัวแทนร่วมมอบ น้ำประปาจำนวน 100 ลบ.ม./วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 และน้ำดื่ม TTW จำนวน 3,000 ขวด ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า และโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ COVID – 19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านน้ำประปา ซึ่งมีความจำเป็นต่อการรักษาและการอุปโภคบริโภค สำหรับทั้งผู้ป่วยและหน่วยงานทางการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการรักษาและควบคุมโรคเป็นไปได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ยังได้มีการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร และ สาขาอ้อมน้อย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานละ 5 แกลลอน ความจุแกลลอนละ 20 ลิตร เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID-19 และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แก่ กปภ. ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ

TTW ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจพร้อมช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ พร้อมส่งกำลังใจให้ชาวสมุทรสาครผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาด COVID -19