TTW สนับสนุนงบประมาณติดตั้งวางท่อประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหนองรี และ หมู่บ้านล้อมสุข

26 มีนาคม 2564

26 มีนาคม 2564 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย คุณชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบงบประมาณสนับสนุนการติดตั้งวางท่อประปา ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองรี และ หมู่บ้านล้อมสุข ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร โดยมี คุณสิริพร กิจวิจารณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร และตัวแทนชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งการวางท่อประปา ให้แก่ชุมชนบ้านหนองรี และหมู่บ้านล้อมสุข จ.สมุทรสาคร นั้นเพื่อช่วยให้พื้นที่ดังกล่าวที่มีทั้งผู้ใช้น้ำภาคครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อย ที่ปัจจุบันใช้น้ำบาดาล ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานสำหรับอุปโภคและบริโภค ได้มีน้ำประปาที่เพียงพอต่อความต้องการ และได้อุปโภคบริโภคน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน และนี่คืออีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน