TTW ปันน้ำใจส่งความห่วงใยมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา ในเขตพื้นที่ให้บริการ

22 กันยายน 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย น้ำดื่มสะอาด TTW จำนวน 4,320 ขวด เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ 75% ขนาด 500 มล. แอลกอฮอล์น้ำ 75% ขนาด 5 ลิตร หน้ากาก N95 ป้องกัน COVID-19 ชุด PPE ป้องกัน COVID-19 ถุงขยะสีแดงใส่ขยะอันตราย ข้าวขาวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม และ นมยูเอชที รสจืด 250 มล. เป็นต้น โดยได้นำสิ่งของไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทยนครปฐม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ศูนย์สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จุดประสงค์เพื่อให้สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา มีน้ำดื่มสะอาดไว้อุปโภคบริโภค รวมถึงมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นที่เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ. ปทุมธานี

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ. นครปฐม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ TTW ยังได้ร่วมมือกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม โดยได้นำถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ที่บรรจุน้ำดื่มสะอาด TTW และ ปลากระป๋อง นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือชุมชนในยามวิกฤต

TTW ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม