TTW ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่มสะอาด TTW แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่ให้บริการ

29 กันยายน 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต และพื้นที่นครปฐม – สมุทรสาคร สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่มสะอาด TTW ให้แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่ให้บริการ

โดย นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหารจากการประปาส่วนภูมิภาคทั้งของพื้นที่ปทุมธานี – รังสิต และพื้นที่นครปฐม – สมุทรสาคร ร่วมเป็นตัวแทนมอบ ชุด PPE จำนวน 30 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น แอลกอฮอล์น้ำ ขนาด 1,000 ml. จำนวน 43 แกลลอน เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml. จำนวน 38 ขวด และ น้ำดื่มสะอาด TTW จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่ให้บริการ จำนวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 242,500 บาท เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประเทศไทยมีปริมาณผู้ติดเชื้อลดน้อยลง

การประปาส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี – รังสิต

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม – จังหวัดสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน

ศูนย์พักคอย อำเภอนครชัยศรี

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม