TTW ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาใน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ และทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ” ประจำปี 2565

03 พฤษภาคม 2565

ตอกย้ำความเป็นผู้ให้ด้วยการตอบแทนสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

เมื่อวันที่ 7-8 และ วันที่ 19 เมษายน 2565 ตัวแทนจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่บริการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาใน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2565” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความประพฤติตนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา จำนวน 23 โรงเรียน จำนวน 345 ทุน โดยแบ่งเป็น “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี” ทุนละ 2,000 บาท และทุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี รวมเป็นจำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 720,000 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด

มอบทุนการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาในเขตพื้นที่ นครปฐม

 

 

 

 

มอบทุนให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

 

 

มอบทุนให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสาคร

มอบทุนให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม

 

 

บริษัทฯ ได้ดำเนิน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในพื้นที่บริการ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยโครงการนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา และกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะทำให้เด็กนักเรียนที่ได้รับโอกาส เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ สามารถดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี และมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป