TTW รับ “Certificate of SDG Impact Company” และได้รับการประเมินผลกระทบ ที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ GOLD CLASS ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2563

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW รับมอบประกาศนียบัตร "Certificate of SDG Impact Company" และได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ GOLD CLASS จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจตอบสนอง ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

28 พฤษภาคม 2563 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of SDG Impact Company” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ “SDG Impact Company” จากการตรวจยืนยันตามเกณฑ์ GCI (Guidance on Core Indicators) ของ ISAR (International Standard of Accounting and Reporting) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กล่าวว่า “การได้รับประกาศนียบัตร SDG Impact Company และได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ GOLD CLASS ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแก่นักลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเราตระหนักดีว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ ที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวมตามพันธกิจของบริษัทฯ”