TTW มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มอบอาคารเรียน “ทีทีดับบลิว” แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร

06 พฤศจิกายน 2563

6 พฤศจิกายน 2563 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียน “ทีทีดับบลิว” ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารเรียน “ทีทีดับบลิว” ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน และระบบกรองน้ำบาดาลและระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม RO (Reverse Osmosis) พร้อมตู้กดน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด มูลค่ากว่า 2,950,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักโภชนาการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างสุขอนามัยอย่างเหมาะสมสู่การมีสภาวะแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า “โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเทศ และสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานที่เหมาะสมแก่โรงเรียน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีแก่ประเทศและคนรุ่นใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะระบบการศึกษาถือเป็นกลไกในการพัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของสมรรถนะและความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TTW ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ของสำนักงาน พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและมอบโอกาสทางด้านการศึกษา และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากโรงเรียนมีความขาดแคลนอาคารเรียน น้ำอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นด้านการเรียนการสอน

โดยบริษัทฯ ได้จัดสร้างอาคารเรียน “ทีทีดับบลิว” อาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน โดยนำกระเบื้องดินเผาที่ผลิตจากตะกอนน้ำประปา ซึ่งเป็น 1 ใน ผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนิน “โครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์” โดยร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้ความใส่ใจในการบริหารจัดการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตะกอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปา ด้วยการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่ง กระเบื้องดินเผาผลิตจากตะกอนน้ำประปา ที่นำมาใช้ตกแต่งอาคารเรียน ทีทีดับบลิว ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมารามแห่งนี้ เป็น 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการดังกล่าว” ถือเป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่สามารถนำตะกอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชุนให้ดีขึ้น”

TTW พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม เพราะถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทฯ ยึดมั่น พร้อมมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ และพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนไทย ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน