TTW คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15 ธันวาคม 2563

15 ธันวาคม 2563 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance)

โดย นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้แทนขึ้นรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ในทุกมิติ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น

TTW เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2563 ซึ่งอยู่ในกลุ่มทรัพยากร โดยบริษัทฯ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดในแต่ละมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด อาทิเช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล การได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนในปีนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) มีการจัดทำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและนำทรัพยากรมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ ตลอดจนมีกระบวนการดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) สะท้อนให้เห็นว่า TTW มุ่งมั่นในการพัฒนา CGR ให้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามกระแสการลงทุนทั่วโลกที่ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

TTW ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศในเขตพื้นที่สมุทรสาคร – นครปฐม และ รังสิต – ปทุมธานี มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน