บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของ TTW มีผู้ถือหุ้นคือ TTW ถือหุ้นร้อยละ 68 และ PTW ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับ TTW และ PTW นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอนมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี และ จ. ระยอง) TWO ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 Certified Operation, Maintenance, Water Management & Services ในด้านการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี ธรรมศาสตร์ และรังสิต

ปัจจุบันมีสัญญา O&M ระบบผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมอนมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี และ จ. ระยอง) กับทางบริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด (AW) ซึ่งเป็นการต่อสัญญาเดิมมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และสำหรับสัญญาจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำดิบ ระบบท่อจ่ายน้ำดิบ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา และระบบรวบรวมน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมอนมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี และ จ. ระยอง) ซึ่งทาง TWO ได้ยื่นเสนอประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลโดยทาง AW ได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงในการจ้างอย่างเป็นทางการลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีอายุสัญญา 10 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 แต่เนื่องจากการเจรจาขยายงานตามขอบเขตใหม่ ยังไม่มีความก้าวหน้า จึงได้มีการทำสัญญาตามขอบเขตงานที่ประมูลเดิม ซึ่งเอกสารสัญญาได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างรอการลงนามจากกรรมการบริหารของ AW โดยมีอายุสัญญา 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจในการบริหาร/จัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา/ระบบบำบัดน้ำเสีย
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท
สถานที่ตั้ง

30/10 ม.12
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์

0-2019-9490-3,
0-2019-9484-9

โทรสาร

(+662) 420-6064

เว็บไซต์

www.ttwplc.com