บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการอยู่ร่วมกัน นโยบายฉบับนี้กำหนดเพื่อใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายหน้าทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมถึงส่งต่อให้กับคู่ค้าธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลสำหรับธุรกิจด้านน้ำ พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และด้านแรงงาน

ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง

ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้า
ดาวน์โหลด

นโยบายด้านภาษี

ดาวน์โหลด
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ดาวน์โหลด
นโยบายการลงทุน
ดาวน์โหลด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลดฟอร์ม ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดาวน์โหลด