บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (หรือ CKP) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (กลุ่ม ช.การช่าง) โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่ม ช.การช่าง ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลรับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

CKP ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับ การจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 8,129 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2562)

ปัจจุบัน CKP ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 6 บริษัทในโครงการไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท เซาท์อีสท์เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (“SEAN”) ในสัดส่วนร้อยละ 61.3 ซึ่ง SEAN ลงทุนอีกทอดหนึ่งในบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) ในสัดส่วน ร้อยละ 75 ซึ่ง NN2 มีสถานะเป็นบริษัทแกนของบริษัท
  2. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“BIC”) ในสัดส่วนร้อยละ 65
  3. บริษัท บางเขนชัย จำกัด (“BKC”) ในสัดส่วนร้อยละ 100

การลงทุนในบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPLC”) ในสัดส่วนร้อยละ 37.5
  2. บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด (“CRS”) ในสัดส่วนร้อยละ 30
  3. บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (“NRS”) ในสัดส่วนร้อยละ 30

โครงการไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุนส่วนใหญ่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เช่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (“โครงการไซยะบุรี”) ภายใต้การดำเนินงานของ XPCL เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในช่วงปลายปี 2562 และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและพื้นดินของ BKC จำนวน 6 โครงการ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้เริ่มทยอยก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 และเริ่มทยอยขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดภายในปี 2562

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 9,240,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,240,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 8,129,382,039 บาท
สถานที่ตั้ง

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

(+662) 691-9720-34

โทรสาร

(+662) 691-9723

เว็บไซต์

www.ckpower.co.th