บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยของ TTW โดยมีการลงทุนร้อยละ 98 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาจากความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมเมืองในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่รังสิต PTW ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่ง จ่ายน้ำไปยังหมู่บ้านเมืองเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 โดยเริ่มจ่ายน้ำอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ PTW ยังได้ดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปา (โครงการฯ) ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตมูลค่าโครงการ 403 ล้านบาท สำหรับการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเริ่มต้นที่ 57,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ทำการออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน ปัจจุบันโครงการฯ ได้แล้วเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นผลให้กำลังการผลิตสูงสุดเพิ่มจาก 388,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันไปเป็น 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

มีกำลังการผลิตสูงสุด
488,000
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
มียอดจำหน่ายน้ำสะสม
2,700.9*
ล้านลูกบาศก์เมตร

* นับตั้งแต่จ่ายน้ำวันแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต
ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,200,000,000 บาท
สถานที่ตั้ง

43 หมู่ 3
ถนนเชียงรากน้อย-บางไทร
ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160

โทรศัพท์

0-2979-8801-03

โทรสาร

0-2979-8806

เว็บไซต์

www.ttwplc.com