โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 143,974,317 3.61%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 122,174,200 3.06%
6. นายมิน เธียรวร 90,000,000 2.26%
7. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 44,500,000 1.12%
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 42,974,200 1.08%
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 28,754,200 0.72%
10. State Street Europe Limited 26,818,471 0.67%
11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24,360,700 0.61%
12. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,316,000 0.51%
13. อื่นๆ 898,650,512 22.52%