โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XO

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
31,487
78.41

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 168,345,598 4.22%
5. นายปริญญา เธียรวร 90,000,000 2.26%
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 51,680,800 1.30%
7. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 44,000,000 1.10%
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 41,017,300 1.03%
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24,360,700 0.61%
10. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,316,000 0.51%
11. นายธนภัทร ชาติพิทักษ์ 16,000,000 0.40%
12. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,757,600 0.39%
13. อื่นๆ 971,044,602 24.34%
รวม 3,990,000,000 100.00%

โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Free-Float)

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) % การถือหุ้น
นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ 120 380 26
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31,273 958 66
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 94 104 7
รวม 31,487 1,443 100

*ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%


หมายเหตุ:

- ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

- ไม่นับรวมผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)