โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 194,085,924 4.86%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,904,800 3.51%
6. นายมิน เธียรวร 88,000,000 2.21%
7. AIA Company Limited-EQDP-D Fund 1 65,742,100 1.65%
8. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 42,000,000 1.05%
9. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 41,320,120 1.04%
10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 27,894,200 0.70%
11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24,360,700 0.61%
12. State Street Europe Limited 23,271,249 0.58%
13. อื่นๆ 795,943,507 19.95%