โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 264,485,922 6.63%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,904,800 3.51%
6. นายมิน เธียรวร 74,000,000 1.85%
7. AIA Company Limited-EQDP-D Fund 1 65,742,100 1.65%
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 42,800,800 1.07%
9. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 31,500,000 0.79%
10. The Bank of New York (Nominees) Limited 27,165,300 0.68%
11. State Street Bank and Trust Company 26,798,607 0.67%
12. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 24,222,300 0.61%
13. อื่นๆ 745,902,771 18.69%