โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 278,269,420 6.97%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,904,800 3.51%
6. นายมิน เธียรวร 78,000,000 1.95%
7. AIA Company Limited-EQDP-D Fund 1 65,742,100 1.65%
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 41,012,800 1.03%
9. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 32,300,000 0.81%
10. State Street Europe Limited 24,929,383 0.62%
11. BBHISL Nominees Limited 20,391,500 0.51%
12. The Bank of New York (Nominees) Limited 19,867,000 0.50%
13. อื่นๆ 742,105,597 18.60%