โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XO

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
30,203
78.45

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 179,702,807 4.50%
5. นายมิน เธียรวร 90,000,000 2.26%
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 67,472,200 1.69%
7. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 44,000,000 1.10%
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 40,263,817 1.01%
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 28,754,200 0.72%
10. State Street Europe Limited 27,529,001 0.69%
11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24,360,700 0.61%
12. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,316,000 0.51%
13. อื่น ๆ 920,123,875 23.06%

โครงสร้างผู้ถือหุ้น (Free-Float)

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

ประเภทผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) % การถือหุ้น
นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ 117 438 30
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29,998 888 62
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 85 117 8
รวม 30,200 1,443 100

หมายเหตุ:

- ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

- ไม่นับรวมผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)