โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 234,211,818 5.87%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,904,800 3.51%
6. นายมิน เธียรวร 82,000,000 2.06%
7. AIA Company Limited-EQDP-D Fund 1 65,742,100 1.65%
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 41,775,513 1.05%
9. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 35,000,000 0.88%
10. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24,360,700 0.61%
11. State Street Europe Limited 22,376,045 0.56%
12. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 21,112,800 0.53%
13. อื่นๆ 776,038,824 19.45%