โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98
2. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40
3. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 249,847,829 6.26
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 140,243,700 3.51
6. นายมิน เธียรวร 73,000,000 1.83
7. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P  65,742,100 1.65
8. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 44,918,775 1.13
9. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล  33,114,600 0.83
10. นายไพศาล ชาติพิทักษ์  28,200,000 0.71
11. State Street Europe Limited 28,192,446 0.71
12. The Bank of New York (Nominees) Limited 27,165,300 0.68
13. อื่นๆ 752,097,850 18.85