ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2565 (ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 4/2564 และประจำปี 2654 (ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2564 (ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2564
เวลา 11.15 - 12.00 น.
ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (VDO Conference)
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2564
(ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2564
(ค่ำ)
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2563 และประจำปี 2563
เวลา 11.15 - 12.00 น.
ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (VDO Conference)
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 1/2563
เวลา 10.30 - 11.30 น.
ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (VDO Conference)
นำส่งงบการเงิน คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
(ค่ำ)