ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
08.04.2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08.03.2564
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
23.02.2564
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23.02.2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23.02.2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23.02.2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
04.01.2564
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
16.12.2563
แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
01.12.2563
แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 (เป็นกรณีพิเศษ)
10.11.2563
คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสามปี 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562
10.11.2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10.11.2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
31.08.2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
21.08.2563
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
20.08.2563
การแต่งตั้งกรรมการ และ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล