ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
12.05.2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12.05.2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12.05.2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
20.04.2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
11.04.2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11.03.2565
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22.02.2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
22.02.2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22.02.2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
22.02.2565
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
04.01.2565
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
17.12.2564
แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
07.12.2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
07.12.2564
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
11.11.2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564