ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
31.08.2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
26.08.2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
26.08.2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11.08.2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11.08.2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11.08.2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
10.06.2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12.05.2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12.05.2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12.05.2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
22.04.2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์
08.04.2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08.03.2564
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
23.02.2564
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23.02.2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563