ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
02.01.2563
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
06.12.2562
แจ้งวันหยุด 2563
12.11.2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12.11.2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12.11.2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
08.11.2562
แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษ
29.08.2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
13.08.2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08.08.2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08.08.2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08.08.2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13.06.2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการที่เกี่ยวโยง
17.05.2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
09.05.2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09.05.2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562