ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
11.08.2563
คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสองปี 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562
11.08.2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11.08.2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10.08.2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
05.08.2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30.07.2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08.07.2563
แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
29.06.2563
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
11.06.2563
กำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12.05.2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
12.05.2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12.05.2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12.05.2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
01.04.2563
การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01.04.2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563