เงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

ปี 2565

เงินปันผลจ่าย (ระหว่างกาล)
0.60
(บาท/หุ้น)

กำไรสุทธิต่อหุ้น
0.63
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
95.0%

(*) หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่จ่ายปันผล เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (*)
ปี 2565     0.60 0.63 95.0% 6.67%
ครึ่งปีหลัง 9 มี.ค. 2566 25 เม.ย. 2566  
ครึ่งปีแรก 7 ก.ย. 2565 21 ก.ย. 2565 0.30
ปี 2564     0.60 0.69 87.1% 5.26%
ครึ่งปีหลัง 9 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2565 0.30
ครึ่งปีแรก 9 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2564 0.30
ปี 2563     0.60 0.71 84.0% 4.84%
ครึ่งปีหลัง 9 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 0.30
ครึ่งปีแรก 3 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2563 0.30
ปี 2562     0.60 0.72 83.9% 4.35%
ครึ่งปีหลัง 10 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563 0.30
ครึ่งปีแรก 27 ส.ค. 2562 9 ก.ย. 2562 0.30
ปี 2561     0.60 0.67 89.80% 4.84%
ครึ่งปีหลัง 12 มี.ค. 2562 30 เม.ย.2562 0.30
ครึ่งปีแรก 30 ส.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 0.30
ปี 2560     0.60 0.68 88.70% 4.76%
ครึ่งปีหลัง 13 มี.ค. 2561 7 พ.ค. 2561 0.30
ครึ่งปีแรก 29 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560 0.30

(*) หมายเหตุ: คำนวณโดยใช้ราคาปิด ณ สิ้นปี