เงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560
กำไรสุทธิ(*)
จำนวน (ล้านบาท) 2,749 2,850 2,855 2,667 2,699
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.69 0.71 0.72 0.67 0.68
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผล #1 (ระหว่างกาล) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
เงินปันผล #2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
รวมเงินปันผลต่อหุ้น 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 87.1% 84.0% 83.9% 89.8% 88.7%

(*) หมายเหตุ: งบการเงินเฉพาะกิจการ