เงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มีแนวทางที่ชัดเจน และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดเท่าที่เงินสดและกระแสเงินสดจะอำนวยเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เงินปันผล
จากผลประกอบการ
วันที่จ่าย เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
รวมเป็นเงินจ่ายปันผล
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน
(ล้านบาท)
จ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่
ในปี เดือน
2561 มกราคม - มิถุนายน 13 กันยายน 2561 0.30 1,197.00 1,360.40 30 สิงหาคม 2561
กรกฎาคม-ธันวาคม 30 เมษายน 2562 0.30 1,197.00 1,481.50 12 มีนาคม 2562
2560 มกราคม - มิถุนายน 12 กันยายน 2560 0.30 1,197.00 1,251.40 30 สิงหาคม 2560
กรกฎาคม-ธันวาคม 07 พฤษภาคม 2561 0.30 1,197.00 1,502.34 13 มีนาคม 2561
2559 มกราคม - มิถุนายน 9 กันยายน 2559 0.30 1,197.00 1,053.40 25 สิงหาคม 2559
กรกฎาคม - ธันวาคม 4 พฤษภาคม 2560 0.30 1,197.00 1,422.76 16 มีนาคม 2560
2558 มกราคม - มิถุนายน 8 กันยายน 2558 0.30 1,197.00 1,057.10 25 สิงหาคม 2558
กรกฎาคม - ธันวาคม 25 เมษายน 2559 0.30 1,197.00 1,640.90 11 มีนาคม 2559
2557 มกราคม - มิถุนายน 12 กันยายน 2557 0.30 1,197.00 1,367.34 29 สิงหาคม 2557
กรกฎาคม - ธันวาคม 10 เมษายน2558 0.35 1,396.50 1,057.35 5 มีนาคม 2558
2556 มกราคม - มิถุนายน 23 สิงหาคม 2556 0.25 977.50 1,396.22 13 สิงหาคม 2556
กรกฎาคม - ธันวาคม 21 มีนาคม 2557 0.35 1,396.50 1,177.50 11 กุมภาพันธ์ 2557
2555 มกราคม - มิถุนายน 23 สิงหาคม 2555 0.22 877.80 1,233.35 10 สิงหาคม 2555
กรกฎาคม - ธันวาคม 29 มีนาคม 2556 0.30 1,197.00 1,187.70 14 กุมภาพันธ์ 2556
2554 มกราคม - มิถุนายน 26 สิงหาคม 2554 0.15 598.50 1,057.41 16 สิงหาคม 2554
กรกฎาคม - ธันวาคม 28 มีนาคม 2555 0.25 997.50 1,055.56 14 กุมภาพันธ์ 2555
2553 มกราคม - มิถุนายน 27 สิงหาคม 2553 0.15 598.50 1,057.49 16 สิงหาคม 2553
กรกฎาคม - ธันวาคม 21 มีนาคม 2554 0.20 798.00 1,005.40 16 กุมภาพันธ์ 2554
2552 มกราคม - มิถุนายน 10 กันยายน 2552 0.11 438.90 703.87 28 สิงหาคม 2552
กรกฎาคม - ธันวาคม 26 เมษายน2553 0.17 678.30 889.76 23 กุมภาพันธ์ 2553
2551 มกราคม - ธันวาคม 30 เมษายน2552 0.20 798.00 1,358.41 13 มีนาคม 2552
2550 มกราคม - ธันวาคม 25 ธันวาคม 2551 0.15 598.50 920.05 21 พฤศจิกายน 2551