ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ
ดาวน์โหลด
27.02.2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27.02.2561
คำอธิบายผลการดำเนินงานงานปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
27.02.2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
22.02.2561
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
03.01.2561
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 เป็นการล่วงหน้า
21.12.2560
มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
06.12.2560
แจ้งวันหยุดประจำปี2561
29.11.2560
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
09.11.2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09.11.2560
คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสามปี 2560 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559
09.11.2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
24.10.2560
ชี้แจงการเกิดอุบัติเหตุในโรงผลิตน้ำประปาบางเลน
01.09.2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
15.08.2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
15.08.2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล