หลักการบริหารด้านความยั่งยืน
แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มาจากวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และคุณค่าองค์กรที่มุ่งเน้นความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต”
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนของประเทศต้องมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ เชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า “คุณภาพน้ำที่ดี ย่อมนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรม โดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนภาพด้านล่าง