บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

ได้จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้ชื่อบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 ต่อมาในปี 2549 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,990 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ทีทีดับบลิว ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับและจัดหุ้นสามัญของ TTW อยู่ในกลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 TTW ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาล และเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำเค็มแทรกซึมสู่แหล่งน้ำใต้ดิน TTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปี ให้ใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนในการผลิตน้ำประปา โดยโรงผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ ณ ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ทั้งนี้ TTW ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. เป็นเวลา 30 ปี เริ่มจ่ายน้ำตามสัญญาให้กับ กปภ. ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบนและ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 ตามสัญญาการซื้อน้ำขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 200,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ลบ.ม./วัน) จนถึง 300,000 ลบ.ม./วัน ต่อมาในเดือนธันวาคม 2551 TTW ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับ กปภ. โดย กปภ. เพิ่มการรับซื้อน้ำขั้นต่ำอีกปีละ 9,000 ลบ.ม. เป็นเวลา 6 ปี จนครบ 54,000 ลบ.ม./วัน ในปี 2559 TTW มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 440,000 ลบ.ม./วัน

จากประมาณการความต้องการใช้น้ำในอนาคตพบว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร TTW จึงได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ทำการออกแบบ จัดซื้อ และก่อสร้าง (Engineering Procurement Construction) โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน ที่ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และได้ทำสัญญาว่าจ้างในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้น 100,000 ลบ.ม/วัน และสามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึง 400,000 ลบ.ม/วัน และเป็น Backup Plant ให้กับโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม ปัจจุบัน TTW มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดรวม 2 แห่งที่จำนวน 540,000 ลบ.ม/วัน โดยโรงผลิตน้ำประปาแห่งนี้ จะใช้ระบบ Ultra Filtration (UF) คู่ขนานกับระบบการผลิตแบบ Conventional ซึ่งเป็นระบบที่โรงผลิตน้ำประปาในปัจจุบันใช้อยู่ ทั้งนี้ระบบ UF จะใช้เพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาในช่วงที่คุณภาพน้ำดิบเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากระบบนี้ใช้เยื่อเมมเบรน (Semi Permeable Membrane) ในการแยกสารละลายออกจากน้ำหรือของเหลว โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ตลอดจนมีความละเอียดในการกรองสูง จึงถือเป็นโรงผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า TTW ถือเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะขยายธุรกิจน้ำประปาในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการขยายการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง