การบริหารจัดการน้ำประปา
การบริหารจัดการน้ำประปาให้แก่ประปาส่วนภูมิภาค
แผนผังกระบวนการผลิตน้ำประปา
(Process Diagram)
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การตกตะกอน (Clarification) การกรอง (Filtration) และการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) ซึ่งขั้นตอนการผลิตหลักๆ รวมถึงขั้นตอนสนับสนุนแบ่งออกเป็นดังนี้

1
การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบขั้นต้น
(Pre Treatment)
น้ำดิบจากแม่น้ำจะไหลผ่านทุ่นกันขยะ (Floating Boom) ตะแกรงหยาบ (Bar Screen) และตะแกรงละเอียด (Band Screen) ซึ่งได้ติดตั้งเพื่อป้องกันและแยกเศษวัชพืช ตะไคร่น้ำ เศษสิ่งของต่างๆ และสิ่งปนเปื้อนที่ลอยมากับน้ำมิให้เข้าไปในระบบการผลิต
2
การเติมสารเคมี
(Chemical Dosing)
น้ำดิบที่ถูกสูบเข้าสู่กระบวนการผลิต จะมีสารแขวนลอยขนาดเล็กปนอยู่ จึงต้องเติมสารเคมีเพื่อขจัดสารเหล่านั้นออกไป ในขั้นแรกอาจมีการเติมด่างทับทิม (KMnO4) ในเส้นท่อน้ำดิบ และมีการเติมปูนขาว (Lime) ลงไปเพื่อปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง (pH) ให้เหมาะสม และช่วยให้การตกตะกอนมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงมีการเติมสารส้มน้ำ (Alum) และเติมโพลิเมอร์ เพื่อช่วยในการตกตะกอน โดยสารเคมีทั้ง 3 ชนิด จะเติมที่ถังกวนเร็ว (Rapid mixing tank) เพื่อให้สารเคมีทำปฏิกิริยากับตะกอนและความขุ่นในน้ำ ทำให้ตะกอนจับตัวกันมีขนาดใหญ่ และเป็นการเร่งการตกตะกอนให้เร็วขึ้น
3
การตกตะกอน
(Clarification)

เมื่อน้ำดิบที่ผ่านการเติมสารเคมีและผ่านการผสมแล้ว จะถูกส่งเข้าไปในถังตกตะกอน (Clarifier) ผ่าน Tri-dent ลงสู่ก้นถังและยกตัวขึ้นด้านบน โดยน้ำใสซึ่งอยู่ชั้นบนสุดก็จะไหลล้นเข้าสู่รางรับน้ำไปยังถังกรอง (Filter) ต่อไป ส่วนตะกอนเมื่อมีปริมาณมากพอจะมีลักษณะเป็นโคลนเลน (Sludge) จะถูกระบายออกไปยังระบบกำจัดตะกอนต่อไป โดยน้ำที่ได้จากระบบกำจัดตะกอนจะกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง ส่วนกากตะกอน (Sludge Cake) จะนำไปทิ้งบริเวณที่ได้จัดเตรียมไว้

4
การกรอง
(Filtration)
น้ำที่ผ่านการตกตะกอนจะยังมีสารแขวนลอยขนาดเล็กมากปะปนอยู่เล็กน้อย จึงต้องกำจัดออกด้วยวิธีการกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) โดยใช้สารกรอง คือ ทราย ซึ่งจะกรองกักสารแขวนลอยขนาดเล็กไว้ที่ผิวหน้าและในชั้นของสารกรอง น้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะมีความขุ่นไม่เกิน 1 NTU
5
การฆ่าเชื้อโรคขั้นสุดท้าย
(Final Disinfection)
ในกระบวนการสุดท้ายก่อนส่งจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ จะมีการเติมคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม (Post-chlorine) และเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคให้หมดไปทั้งในถังเก็บน้ำใส และเส้นท่อในระหว่างการขนส่งน้ำประปาไปจนถึงผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ได้น้ำสะอาด บริสุทธิ์ และได้มาตรฐาน
6
การกำจัดตะกอน
ตะกอนที่ออกมาจากถังตกตะกอนจะถูกส่งออกมาเข้าสู่ถังทำตะกอนเข้มข้น (Sludge Thickening) เพื่อแยกน้ำออกจากตะกอน โดยน้ำที่แยกออกมาก็จะกลับเข้ากระบวนการผลิต ส่วนน้ำตะกอนที่ได้ก็จะนำไปเข้าเครื่องรีดตะกอน (Belt Press) หลังจากการรีดตะกอนออกมาก็จะนำไปทิ้งในบริเวณที่ จัดเตรียมไว้